Per Halvor Lunde

 

Foto: Fra foredraget i Bredsten, Jylland - Forflytningskonferencen 2023 - 30. november

 

Foto: Meg med min logo som viser de fysiske krefter og kraftretninger involvert i forflytning - eller det jeg kaller hverdagsfysikk.

Forflytningskunnskap for helsepersonell - forskning og fakta

  1. M.Ph. - fysioterapeut og pedagog
  2. (Bildet til høyre: Alle gode håndverkere har en verktøykasse - her er en mobil verktøykasse - vær beredt!)

Formell utdanning:perlunde

Jeg har i tillegg til utdanningen som fysioterapeut, grunnfag psykologi og grunnfag pedagogikk – mellomfag i nordisk språk med språklig kommunikasjon som fordypning fra Universitetet i Oslo (UiO). Mastergraden (M.Ph.) tok jeg ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Jeg har også studert ledelse og psykologi ved Handelshøgskolen BI i Oslo.

Min brede praktiske bakgrunn er basis for fagutviklingsarbeidet innen forflytningskunnskap, terapi og pleie:

Jeg var ansatt som krisehjelp! nå: = pleieassistent på Ullevål sykehus i over 2 år før fysioterapistudiene, og har også etter studiene arbeidet som pleier slik at jeg kan se problemstillinger fra flere faglige perspektiv. Det betrakter jeg som min viktigste ballast som jeg bruker i undervisning med alle kategorier helsepersonell.

Klinisk praksis:

Jeg har i min kliniske praksis blant annet arbeidet med rehabilitering av hjerneskadde og ryggmargskadde ved Sunnaas sykehus og med fysisk og psykisk utviklingshemmede barn ved Nordre Åsen sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede. Jeg har også arbeidet ved fysiskalsk institutt og som hjemmebehandlende fysioterapeut, der jeg lærte hjemmebasert omsorg og denne arbeidsmiljøproblematikken å kjenne.

Fra sykehusmiljøet har jeg erfaring med arbeidet på medisinske avdelinger, kirurgiske og ortopediske avdelinger, intensiv- og operasjonsavdelinger samt andre spesialavdeliger, f.eks nevro-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet i Oslo og gastro-kirurgisk avdeling med sterkt overvektige pasienter på Aker sykehus, Specialnevrologisk avdeling ved Hvidovre hospital i København, et langvarig undervisningsopplegg for ansatte ved Hammel Neurocenter i Danmark der A-B-C konseptet de arbeider etter har skapt en stor del belastningslidelser blant fysioterapeuter og pleiere, ved Børnehuset Troldemose, ved Sclerosecenteret og ved Bariatrisk Center ved Faxe sygehus.

Tema arbeidsmiljø:

Jeg har blant annet arbeidet med arbeidsmiljøproblematikk som bedriftsfysioterapeut på Aker sykehus i 5 år - og som sjefsfysioterapeut i Direktoratet for Arbeidstilsynet.

I 7 år har jeg arbeidet i forskerteam som driver forskning på arbeidsmiljøspørsmål ved Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo (fra 1996 – 2003) under professor Bjørg Aase Sørensens dyktige ledelse og daglige inspirasjoner til kreativ organisasjonsutvikling og forskning på feltet.

Jeg arbeidet også sammen med psykolog Asbjørn Grimsmo - den beste statistiker jeg noen gang har møtt! Hans evne til å kategorisere, systematisere og dokumentere funn innenfor samfunnsfagene savner sin like.

Arbeid i Danmark:

I flere år har jeg drevet undervisning og prosjektarbeid i Danmark for amt, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Det vil si for både sykehus, sykehjem og hjemmebasert omsorg og BHT. Danmark er således blitt mitt andre hjemland. Jeg har fra 2002 samarbeidet med den dyktige fysiologen og forskningsjefen Bente Schibye ved Arbeidsmiljøinstituttet i København og med den dyktige danske pedagogen Jørn Eskildsen. I 30 år har jeg holdt seminarer for Danske Fysioterapeuter med seminar 1, 2 og 3 i den lille fiske- og feriebyen Kerteminde på Fyn. Tilsammen mer enn 1000 fysioterapeuter og ergoterapeuter har deltatt på disse seminarene, og de danner grunnstammen i ressurspersonene som støtter det forebyggende arbeidet ved sykehus, sykehjem og i hjemmebaserte tjenester over hele landet. 

24. september 2019 holdt jeg sammen med kollega Michael Skriver to workshops og et plenumsforedrag på Faglig Træf i Nyborg Strand Hotel.

Tema for workshop var pedagogiske refleksjoner ved forflytningsundervisning.

Temaet for plenumsforedraget er kultur på arbeidsplassen og dens påvirkning av mulighetene til å forandre praksis. Hvorfor fortsette med gamle tungvinte løsninger når man kan arbeide smart?

Referat og video finnes på www.forflyt.dk 

Den 30. november 2023 skal jeg være hovedforeleser på en ny fagkonferanse for fysio- og ergoterapeuter på Vingsted Hotel og Konferencecenter, Bredsten på Jylland.

Temaet er en historisk gjennomgang av endringene i holdning og praksis fra tunge passiviserende løft i helsesektoren til lette aktiviserende forflytninger. Tittelen er:

"Det forebyggende forflytningsarbejde – et historisk og samfundsmæssigt perspektiv."

I tillegg holder jeg en workshop med tittelen: 

”Det naturlige bevægemønster har altid haft en central plads i forflytningsteknikken. Deltag på Per ́s workshop og bliv klogere på det naturlige bevægemønster."

Arbeid i Sverige:

Seminarer for ledere gjennomføres årlig i Sverige. I 2006 blant annet i Kristianstad og Karlstad. I september 2015 gjennomførte vi den femte konferansen med Forum For Forflytning som jeg var med å etablere i 2003. Konferansen har foregått i 2004 – 2007 – 2011 – 2013 og i september 2015 med over 100 deltakere – forflyttere fra alle faggrupper i helsesektoren fra Danmark, Sverige og Norge.

Trykksårproblematikk og forflytning har vært et tema for flere seminarer i Sverige. I tillegg holdes det dagskurs for ledere og personer som er ansvarlige for koordinering og vedlikehold av forflytningskunnskap og organisering av slik virksomhet.

Arbeid på Færøyene:

30. januar til 1. februar 2024 blir det 4. gang jeg underviser på Færøyene. Denne gang i Runavik. Forrige gang var i 2012 - på Suderøy. Første gang var i 1998 og deretter i 2006 - begge ganger i Torshavn. I tillegg til å møte mange dyktige fagpersoner, er det de kulturelle opplevelsene som også setter spor hvor man enn er på de flotte øyene. Jeg gleder meg til å komme tilbake til Færøyene - der hvor mange av innbyggerne har vært vant til å høre på NRK Radio - og derfor opplever det som helt normalt å snakke norsk og gammelnorsk - ut fra en historisk sammenheng tilbake til norrøn tid.

Arbeid i Japan:

Jeg underviser to ganger i året i forskjellige japanske byer der det arrangeres tverrfaglige seminarer. Siste gang – i oktober 2015 – foregikk undervisningen i byene Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka og Fukuoka. Boken “Forflytningskunnskap” kom på japansk første gang i 2004, og DVD kom i 2006, 2009 og to nye i oktober 2011. 2014 blir et år med mange oppgaver på sykehus og hjemmesykepleie – og med egne kurs for fysioterapeuter og ergoterapeuter i mange byer i Japan. I februar og mars måned er jeg i Japan i 2015.

Her er link til bloggen på Kumamoto Kinoh Hospital som er et av flere sykehus jeg underviser ved.

Arbeid i Storbritannia

Undervisning i forflytningskunnskap er et internasjonalt tema, og London og Birmingham er to av stedene jeg har undervist. Se den mest omfattende litteraturstudien og dødsstøtet til manuelle løfteteknikker i boken Evidence Based Patient Handling av Sue Hignett et al. (2003) – og du forstår hvorfor det er så nødvendig å arbeide med forflytningskunnskap og smarte løsninger ved både enkele, kompliserte, store og eller tunge fysiske arbeidsoppgaver…

Arbeid i Portugal

Utenfor byen Porto i Ovar, arbeidet jeg på sykehuset, og i april og juni 2014 holdt jeg flere foredrag og kurs på Hospital Doutor Francisco Zagalo

Arbeid i Russland - her holdt jeg forflytningskunnskapskurs første gang i 2015. Se www.facebook.com/forflytning og www.facebook.com/safepatienttransfer

Undervisning i Moskva sommeren 2015 og desember 2018 for sykepleiere og The Wholy Sisters som arbeider med ALS-pasienter fra hele Russland - fra Vladivostock til St. Petersburg. Igjen møtte jeg faglig dyktige og dypt dedikerte sykepleiere og nonner som gjør en utrolig god og viktig innsats for pasienter som ellers ikke får noen støtte fra myndighetene.

Jamaica er på planleggingsstadiet med forflytningskurs. 

ISSA – Internasjonalt arbeid: (ISSA – International Social Security Association)

Et interessant arbeid gjøres innenfor temaet; “Training concepts for back-protecting work practices in nursing”: Arbeidet administreres av Health Services Section av International Section of the ISSA on the Prevention of Occupational Risks in Health Services. Jeg har deltatt i “Expert´s Workshop” i Paris i januar 2002 og i Dresdn i januar 2006, der både praksis og pedagogisk tilnærming blir presentert og diskutert mellom representanter fra hele Europa. Dette arbeidet fortsetter, og møtene i komiteen arrangerers hvert 4. år.

Vi arbeidet med en GUIDE TO PREVENTION AND GOOD PRACTICE IN HOSPITALS AND THE HEALTHCARE SECTOR – den kom i 2010 og understøtter det arbeidet undertegnede og andre har drevet med – forflytningskunnskap og bruk av tilpassede hjelpemidler og utstyr.

Resultater av dette arbeidet - 2022:

3.0 Læringsmoduler
"I undervisningsmodulerne kan du anvende digitale redskaber såvel som workshopbaseret undervisning planlagt ud fra hensigtsmæssige pædagogiske og didaktiske metoder. De præsenterede undervisningsmoduler er baseret på interviews med partnerlandene i ”Safe Transfer Techniques” STTech-projektet.

Undervisningsmodulerne er baseret på fælles viden og erfaringer i forhold til undervisning i forflytningsteknikker og med inspiration fra den norske fysioterapeut Per Halvor Lunde (Lunde, 2010)."

Arbeid i Sveits 

I Luzern i Sveits holdt jeg i juni 2023 et foredrag som Keynote Speaker om forflytning og design av baderom på sykehjem på en konferanse for utbyggere av sykehjem. Innholdet baserer seg på de forskningsprosjekter jeg var med på i Helse Vest-regi fra 2010 og helt frem til 2022. Tre store forskningsprosjekter med test og bruk av fullskala baderom plassert både på sykehus, sykehjem og i private hjem - takket være samarbeidet med Bano AS - www.bano.no

FORFLYTNINGSKUNNSKAP

Historikk:

Fra å være et tema om “riktig” løfteteknikk slik mange av oss har møtt den ekspert- og terapeutdominerte undervisningen helt frem til i dag, har jeg arbeidet med fagutvikling på området med det som er alternativet til manuelle løft og lemping – dvs.:forflytning.

Forflytningskunnskap er en viktig del av arbeidet med å forbedre både kvaliteten på arbeidet med pasienter – og arbeidsmiljøet for helsepersonellet. Den gamle ekspertformidlede kunnskapen om “riktig” løfteteknikk ødela både for pasienter og personalet!

Apropos: I november 2023 (se over) skal jeg være hovedforeleser på en ny fagkonferanse for fysio- og ergoterapeuter i Midelfart, Fyn. Temaet er en historisk gjennomgang av endringene i holdning og praksis fra tunge passiviserende løft i helsesektoren til lette aktiviserende forflytninger - med basis i forskning.

Min visjon:

“At alt helsepersonell som arbeider direkte med pasienter kan bruke forflytningskunnskap og forflytningsteknikker for å sikre pasientene faglig høy standard på den assistanse de får - og at helsepersonellet helt unngår arbeidsskader under hjelp til pasienter”.

Forflytningskunnskap er et nytt fagfelt med gamle aner.

Mitt hovedmål er å redusere de unødvendige negative belastningene hos personalet i helsesektoren, og samtidig arbeide med kvalitetsutvikling av både pleieyrkenes, radiografers, ambulansepersonells og terapeuters praksis til beste for pasientene.

Til det trengs det kunnskaper som kan endre tenkemåten og atferden hos de som løfter pasientene manuelt – istedet for å forflytte eller sette faglige grenser for manuelt arbeid med pasienter.

I mine seminarer og work-shops bruker vi utstrakt bruk av fantasi og forflytning - fordi det er nødvendig i den virkelige verdens utfordringer. Vi tenker kreativt i samarbeid mellom de naturlige bevegelsesmønstre og de fysiske lovene slik våre forfedre har gjort. Til grunn for det hele ligger fysikk og enkel biomekanikk - noe jeg av pedagogiske årsaker kaller "hverdagsfysikk". 

Historiske røtter

Jeg trekker historiske og praktiske tråder tilbake til faraoenes Egypt for 4600 år siden, der man utnyttet redusering av friksjon som den viktigste kunnskap for å flytte bygningsmaterialene, – til Påskeøya for ca 1000 år siden der man utnyttet vektoverføring og prinsippet om kraft x arm = moment for å flytte steinstøtter på mer enn 40 tonn, – og til Vikingtiden for 1000 år siden der man brukte det jeg kaller “båtprinsippet” til å flytte båter og tunge gjenstander ved å rulle tyngden av en gjenstand over på noe glatt for så å gi kraften den ønskede retning.

Denne kunnskapen danner basis for den fysikken jeg benytter i min analytiske modell og pedagogiske virksomhet. Prinsippene for anvendelse av kunnskapene om forflytning av pasienter, kobles sammen med tyngdekraftens innvirkning på menneskets bevegelsesmønster.

Forflytningskunnskap:

Hvis man så tar vare på og benytter seg av disse fantastiske nedarvede kunnskaper og ferdigheter, og så kombinerer dette med bevegelsesanalyse og systematikk til å forstå de naturlige, friske bevegelsesmønstere hos mennesket - har vi en kombinasjon av kunnskaper som jeg kaller “Forflytningskunnskap” - et fagfelt med gamle aner kombinert med nåtidens kunnskap og forskningsresultater.

PEDAGOGISK TEORI OG PRAKSIS PÅ MINE SEMINAR

Tenksom læring:

Jeg lærer deltakerne å arbeide innenfor et kreativt kaos slik den virkelige verden er. Derfor arbeider jeg i tråd med hva vi vet om “Tenksom læring”. Kognitiv læringsteori er også en viktig basis for min pedagogiske praksis. (For den som er interessert, les mer om hva blant annet Ellen J. Langer og hennes team har forsket seg frem til innenfor læring, utvikling og pedagogikk de senere år. Av andre inspiratorer fra det pedagogiske og filosofiske felt – som kanskje kan inspirere deg like mye som de har påvirket meg og mange andre, se nærmere på hva for eksempel Paulo Freire, Myles Horton, Søren Kierkegaard og John Dewey har skrevet. Tar du med det Platon har skrevet om Sokrates og noen av de viktige tankene til Aristoteles, er vi alle godt skolert – og med denne bagasjen er man godt rustet til en tenksom og reflektert undervisningspraksis.

 

© Forflytningsteknikk AS. mail@perlunde.no

Sist oppdatert 20.12.2023 kl. 06:05

Del denne siden med andre!

Share on Facebook